OBSZARY DZIAŁAŃ


Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą z zakresu psychoterapii, mediacji, szkoleń oraz wsparcia psychologicznego.

POMOC PSYCHOLOGICZNAPomoc psychologiczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży
Co to takiego?

Pomoc psychologiczna jest szczególnym rodzajem interakcji, w którym osoba pomagająca kieruje swoje działania do indywidualnego odbiorcy lub grupy (np. małżeństwa, rodziny), a nawet instytucji (np. szkoły). Jej celem jest poprawienie sytuacji (stanu) osoby wspomaganej. O pomocy psychologicznej (profesjonalnej, jak i nieprofesjonalnej) mówimy wtedy, gdy problemy, z jakimi zgłasza się po pomoc osoba wspomagana, mają charakter psychologiczny (a nie np. prawny czy ekonomiczny), a osoba pomagająca posługuje się metodami psychologicznymi. Zatem udzielanie pomocy psychologicznej zależy od rozpoznanych potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc oraz od umiejętności o charakterze psychologicznym, które powinna posiadać osoba udzielająca pomocy.


Spotkanie z psychologiem ma na celu wstępne sprecyzowanie, nazwanie i określenie trudności, z jakimi boryka się osoba potrzebująca wsparcia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie odpowiedniej formy pomocy: psychologicznej, psychoterapii indywidualnej lub grupowej, bądź konsultacji psychiatrycznej. Ma także na celu wyjaśnienie osobie zainteresowanej czym są powyższe formy pomocy. Na samym początku odbywa się konsultacja psychologiczna, która zazwyczaj trwa 1-3 sesji – w zależności od potrzeb osoby zainteresowanej. 1 sesja trwa 40-50 minut.
Psycholog to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku psychologia i otrzymała dyplom ukończenia studiów magisterskich. Psycholog może diagnozować, wykonywać testy psychologiczne, wystawiać opinię psychologiczną oraz przeprowadzać badania dla kierowców. Nie ma uprawnień wypisywania zwolnień L4, wystawiania recept, prowadzenia psychoterapii (chyba, że dodatkowo ukończył szkolenia psychoterapeutyczne).
Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane poradnictwem psychologicznym, borykające się z różnymi trudnościami. Posiadam doświadczenie w pracy z traumą, kryzysem, stratą (także dziecka) i żałobą, oraz w pracy z parą i rodziną. Oferuję pełną anonimowość, pracę w sprzyjających warunkach, w miłej atmosferze.
Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.

Wiliam Shakespeare


INTERWENCJA KRYZYSOWA


Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.

KRYZYS TO „odczuwanie lub doświadczanie wydarzenia bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszającej mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Jeżeli osoba będąca w kryzysie nie otrzyma wsparcia, może się to stać przyczyną poważnych zaburzeń” (James, Gillilanda 2004). To przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie lub wydarzenia życiowe. Sytuacja taka wymaga istotnych zmian i rozstrzygnięć.

Kryzysy wywołują nieoczekiwane zdarzenia stresujące, jak:

 • śmierć bliskiej osoby;
 • wypadek;
 • operacja lub ciężka choroba;
 • napad, doświadczenie przemocy (lub bycie świadkiem takiego zdarzenia);
 • strata pracy;
 • rozpad małżeństwa;
 • wszelkie sytuacje wymagające przystosowania się o nowego etapu życia (tzw. kryzysy rozwojowe, normatywne).

 • Cele interwencji kryzysowej:
  1) Spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności jej samodzielnego rozwiązania, złagodzenie objawów reakcji kryzysowej;
  2) Przywrócenie równowagi psychicznej
  3) Zapobieżenie przejścia kryzysu ostrego w stan chroniczny
  4) Przywrócenia umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

  Serdecznie zapraszam do kontaktu osoby doświadczające kryzysu. Posiadam doświadczenie w interwencji kryzysowej w pracy z osobami przeżywającymi traumę, śmierć kogoś bliskiego (także dziecka), w kryzysie rozstania, zagrożenia życia, przeżywania zdrady i wielu innych. Oferuję anonimowość, pracę w sprzyjających warunkach i serdecznej atmosferze.
  Przeszłości nie można zmienić, lecz można się z niej wiele nauczyć"

  „Alicja Po Drugiej Stronie Lustra”, cytat z filmu


  TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA


  Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (ang. solution focused brief therapy) – terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia.

  Przedmiotem jej zainteresowania nie jest więc przeszłość, a raczej teraźniejszość i przyszłość. O tyle zajmuje się historią życia klienta, o ile można z niej odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

  Jest to praca oparta na zasobach, mocno budująca klienta, oddająca w jego ręce poczucie odpowiedzialności za własne życie. W krótkim czasie możliwe staje się dokonywanie wielkich zmian. Serdecznie zapraszam do kontaktu osoby, które cierpią, potrzebują zmiany w konkretnych sytuacjach życiowych. Posiadam doświadczenie w pracy z kryzysem (rozstania, straty pracy, motywacyjnym, rozwojowym czy sytuacyjnym) oraz w pracy krótkoterminowej w depresji, zespole stresu pourazowego, zaburzeń lękowych i innych. Integruję różne podejścia w sposób, który jest najbardziej odpowiedni dla klienta. Oferuję pracę w miłej atmosferze, w komfortowych warunkach. Zapewniam anonimowość.
  Im dłużej pozostajesz w jednym miejscu, tym większą masz szansę na rozczarowanie

  A. Spander


  PORADNICTWO WYCHOWAWCZE


  Poradnictwo wychowawcze to forma pomocy, której celem jest określenie problemu i zrozumienie z jakimi trudnościami boryka się rodzic w wypełnianiu swej roli rodzicielskiej.

  Poradnictwo wychowawcze skierowane jest do rodziców, którzy mają poczucie, że ich dziecko zachowuje się w nieakceptowany dla nich sposób, sprawia kłopoty wychowawcze, prezentuje objawy i zachowania odmienne od rówieśników. A także do tych rodziców, którym brakuje pewności, czy dobrze wywiązuje się z roli rodzica i często mają wątpliwości czy zachowania, które prezentuje ich dziecko są jeszcze rozwojowe, czy może odbiegają od normy.
  Celem spotkań psychologa z rodzicami jest wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w akceptowany społecznie sposób.


  Pracuję w nurcie opartym na Rodzicielstwie Bliskości, gdzie kluczowa jest więź rodzica z dzieckiem. To dobra baza, na której można się oprzeć. Oferuję pomoc dzieciom i ich rodzicom w radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Udzielam indywidualnych konsultacji w sytuacjach wątpliwości wychowawczych. Pomagam rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych i podpowiadam, jak wspierać dzieci przechodzące przez różne sytuacje. Serdecznie zapraszam do kontaktu rodziców doświadczających trudności ale także tych, którzy pragną lepiej zrozumieć potrzeby swojego dziecka.
  Oferuję pracę w miłej, nieoceniającej atmosferze, w specjalnie przygotowanym gabinecie do pracy z dzieckiem.

  MEDIACJE


  Przez mediacje rozumie się się “dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem.
  Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i – jeśli taka jest wola stron – zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie”.
  Mediacja pomaga uczestnikom w bezpiecznych warunkach, przy osobie z zewnątrz, nawiązać dialog, przez co daje szanse na znalezienie kompromisu. Minimalizuje się w ten sposób koszty finansowe, emocjonalne i psychiczne. Innymi słowy, dzięki mediacji można wspólnie wypracować porozumienie, które nie zostanie narzucone jak w przypadku wyroku sądowego. Obie strony mają realny wpływ na wyniki mediacji.

  Jakie są zasady mediacji?
  Wyróżnia się następujące zasady mediacji:
  1) Dobrowolność - strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,
  2) Bezstronność - strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,
  3) Poufność - przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
  4) Neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumie¬nie jest wypracowywane przez same strony.
  Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
  5) Akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

  Jaki jest cel mediacji?
  Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.
  Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.
  Zapraszam do kontaktu chętnych do mediacji z zakresu:
 • spraw rodzinnych (w tym umowy alimentacyjne, kwestie dotyczące ustaleń okołorozwodowych, dotyczące opieki nad dziećmi);
 • spraw nieletnich;
 • spraw karnych ( w sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu).
 • spraw cywilnych i gospodarczych.

 • Jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych.

  SZKOLENIA


  Szkolenia umiejętności psychospołecznych skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych dokonywaniem zmian w swoim życiu, otwartych na nowe doświadczenia i odczuwających potrzebę rozwoju osobistego.

  Do szkoleń miękkich zaliczamy takie, które są związane m.in. z pracą w zespole, umiejętnością radzenia sobie ze stresem, asertywnością, motywowaniem, rozwijaniem swoich zasobów. Charakteryzują się tym, że rozwijają kompetencje psychologiczne i społeczne, poprawiając funkcjonowanie ludzi na gruncie osobistym i zawodowym.

  W mojej ofercie znajdą Państwo zarówno:

  1) szkolenia specjalistyczne - skierowane do osób, specjalistów z różnych grup zawodowych, w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i osobistych,
  2) szereg otwartych warsztatów dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani indywidualnym rozwojem osobistym, poszerzeniem swoich społecznych kompetencji i pragnących zmiany.
  3) Oferuję także szkolenia indywidualne, mające charakter 1:1.
  Program szkoleń zawsze dostosowywany jest do grupy, która będzie w nim uczestniczyła.

  W trakcie szkoleń integruję swoją wiedzę i zdobyte umiejętności. Dzielę się swoim doświadczeniem. Oferuję ciekawy charakter pracy połączony z dobrą zabawą. Bazą każdego mojego szkolenia czy warsztatu jest stworzone przeze mnie wysokie poczucie bezpieczeństwa i profesjonalizm w pracy.